Fakultas

Fak. Ushuluddin

  • Prodi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir
  • Prodi Ilmu Hadis

Fak. Syariah dan Ekonomi Islam

  • Prodi Hukum Keluarga Islam
  • Prodi Ekonomi Syariah

Fak. Tarbiyyah dan Keguruan

  • Prodi Pendidikan Bahasa Arab
  • Prodi Manajemken Pendidikan Islam
  • Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyyah